STAFF COUNCIL

 • Dr. Godwin Samraj D.P. (Principal)
 • Dr. Anna Salley E.M
 • Dr. Dhanraj P.V.
 • Dr. Mary Anithalatha Sadanandan
 • Ms. Sindhu R.S.
 • Dr. Sunny N.M.
 • Dr. Susannah Seth
 • Dr. Elsamma Jacob
 • Mr. Haridasan K.
 • Mr. Prajith P.C.
 • Mr. Vasisht M.C.
 • Ms. Beryl Gilbert
 • Ms. Bhuvaneswari B.
 • Ms. Vineetha Sophia Gabriel
 • Ms. Rajeswari P.V.